FORMA STUDIÓW, RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW.

Wybierz formę zajęć na odpowiednim semestrze oraz w kratce dla odpowiedniego typu studiów wpisz liczbę godzin w semestrze.

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU (EFEKTY KSZTAŁCENIA).

Określenie, tego, co uczący się: wie, rozumie, potrafi po zakończeniu procesu uczenia się - wiedza, umiejętności, postawy, kompetencje.

PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE.

Wprowadź przedmioty o nazwach zgodnych z planem studiów.

TREŚCI PROGRAMOWE REALIZOWANE PRZEZ STUDENTA BEZ UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (BUN).

Opis metod i form oceny pracy studenta np.: egzaminy ustne, pisemne, testy, prace pisemne: eseje, wypracowania, projekty, prace semestralne, dyplomowe ocenianie aktywności studenta na zajęciach ćwiczeniowych itp.

UWAGA!!! Aby wypełnić te pola należy kliknąć przycisk "Dodaj wiersz".

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU.

(opis metod i form oceny pracy studenta np.: egzaminy ustne, pisemne, testy, prace pisemne: eseje, wypracowania, projekty, prace semestralne, dyplomowe "ocenianie aktywności studenta na zajęciach ćwiczeniowych itp.)

WYKAZ LITERATURY - LITERATURA PODSTAWOWA.

2-5 pozycji - wyłącznie podręczniki, skrypty (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, nr stron).

UWAGA!!! Aby wypełnić te pola należy kliknąć przycisk "Dodaj wiersz" max. 5 razy.

WYKAZ LITERATURY - LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA.

Maksymalnie 5 pozycji - skrypty, podręczniki, czasopisma, katalogi, normy, instrukcje, wyd. on-line (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, nr stron.

UWAGA!!! Aby wypełnić te pola należy kliknąć przycisk "Dodaj wiersz" max. 5 razy.

INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH.

Imię i nazwisko, tytuł naukowy, stopień naukowy lub zawodowy.

UWAGA!!! Aby wypełnić te pola należy kliknąć przycisk "Dodaj osobę".

Nie możesz utworzyć więcej rekordów.

WCZYTANIE DANYCH Z PLIKU.

Wczytaj plik wygenerowany wcześniej (format XML).

UWAGA!!! Po wczytaniu pliku pole to automatycznie zniknie.

ZAPIS PLIKU.

Zapis w formatach:

  XML - (źródłowy) abyś mógł później dokonać korekty
  PDF - plik właściwy sylabusa.

Uzyskaj pomoc

    ||||
 

 

 

Uzyskaj pomoc

 

 
Uzyskaj pomoc
 
Uzyskaj pomoc
 

 
 

Uzyskaj pomoc
 


Uzyskaj pomoc

Wykaz literatury
- literatura podstawowa:L.P.   Autor   Tytuł   Miejsce   Rok wydania   Wydawnictwo
 

Uzyskaj pomoc

Wykaz literatury
- literatura uzupełniająca:L.P.   Autor   Tytuł   Miejsce   Rok wydania   Wydawnictwo
 Osoba(y) prowadząca(e) przedmiot:

Uzyskaj pomocL.P.   Stopień, tytuł, imię, nazwisko
 


Uzyskaj pomoc